Wie is Ons

Wie is Ons

‘n Privaat Onafhanklike Remediërende skool (Leerondersteuning)

 • Remediërende terapie word gebasseer op die konsep dat ‘n leerder, na assessering en observasie om sy hindernisse meer intensief te bepaal, ondersteuning ontvang om maksimale akademiese vordering te bewerkstellig.
 • Klein klasgroepe waarborg sukses
 • Daar word op individuele wyse met ‘n unieke en geintegreerde program intervensie beplan.
 • Remediërende terapie fokus op leerondersteuning wat die ontwikkelingsvaardighede aanspreek wat verhinder dat die leerder akademies suksesvol vorder.
 • Daar word van verskeie aktiwiteite en intervensie strategië gebruik gemaak om die maksimum insette te kan lewer.
 • Remediëring word weekliks 1:1 gebied of meermale soos nodig.
 • Terugvoer aan ouers word gegee op gereelde basis.

Remediërende terapie en intervensie word in die volgende areas verskaf:

Gr R-1
Perseptuele- en Sensoriese Ontwikkelingsvaardighede
Taalontwikkelingsvaardighede, Konsentrasie en Luistervaardighede

Gr 2-4

Spelling
Leesvaardighede
Skryfvaardighede

Gr 5-7
Lees met begrip
Studiemetodes en skoolwerk bestuur

Drie Pilare van Opvoeding

Akademiese vordering kan alleenlik gewaarborg word indien die drie (3) pilare van ondersteuning aanwesig is nl.

1

OUERS

Verantwoordelik vir liefde, gesondheid, morele opvoeding.

2

LEERDERS

Eie Motivering. Sy houding jeens skool.

3

SKOOL

Onderwysers en akademie.

Waarom is Veritas Akademie uniek?

 • Hier strewe ons na ‘n veilige, gelukkige en stimulerende akademiese omgewing met:
  Musiek – Uitvoerende kuns en skaak as net voorbeelde
 • ‘n Goed beplande kurrikulum wat gebasseer is op die CAPS maar aangepas is vir ondersteunende onderrig
 • Navorsing bewys dat ‘n goed gestruktureerde en gedissiplineerde leeromgewing tot suksesvolle akademie bydrae tesame met positiewe motivering
 • ‘n Gesonde leefstyl met ‘n suikervry omgewing word ondersteun
 • ‘n Leerder georienteerde akademiese program bied ondersteuning aan elke unieke leerder en word met deernis beplan
 • Hier ondersteun ons nie ‘n kompeterende kultuur nie, maar elke individu presteer binne sy eie vermoë
 • Volgehoue navorsing en studie ondersteun die kennis en vaardighede waarmee die Hoof/Eienaar die skool bestuur en die akademie aangebied word
 • Deurlopende ondersteuning aan onderwysers word gebied om die maksimum akademiese insette te waarborg
 • Onderwysers by Veritas Akademie se klassikale bydrae is:
  1. Om leerders mededeelsaam, respekvol, sosiaal aanvaarbaar en deelnemend te ondersteun
  2. Kommunikasievaardighede, konsentrasie vermoëns en luistervaardighede te ondersteun
  3. Elke leerder se sterk punte te ondersoek en daarop te bou
  4. Deuropende ondersteuning vir akademie sukses

Wie Bestuur?

Stigter en eienaar van Veritas Akademie

 • Met meer as 20 jaar Onderwyservaring, ‘n eerste graadstudie in Musiek en daarna nagraadse studie in Musiekopvoeding, sewe (7) jaar se nagraadse studie in Spesialisering in Leerondersteuning asook ‘n verdere 7 (sewe) jaar se kwalifikasies en studiegebiede in onder meer Sielkunde, Musiekterapie, Navorsing in Disleksia, Outisme, Sensoriese Integrasie Disfunksies tesame met voltydse Onderwys en Opleiding is Doktor Horn aan hoof van die privaat skool.
 • Ter ondersteuning van haar kwalifikasies vorm kursusse en opleiding in onder meer Emosionele IK, Emosionele Trauma agv molestering, Floortime Techniques workshop(Outisme) en Integrated Learning Therapy I, deel van doktor Horn se opleiding en agtergrond. Dit stop egter nie hier nie, steeds baie besig met verdere navorsing in spesifieke ondersteuning strategië.
 • Met ‘n wye belangstelling in die potensiaal van die brein.
 • Oor ‘n tydperk, tydens weeklikse sessies as Remediërende terapeut, is tot die slotslom gekom dat enige terapie of intervensie wat net weekliks gebied word, nie die gewenste uitwerking het nie aangesien navorsing dit eens is dat suksesvolle ondersteuning 5 (vyf) dae agtereenvolgens gebied moet word om waardevol by te dra tot ontwikkeling. Daarom is Veritas Akademie as ‘n skool begin.
 • Veritas Akademie begin met 13 leerders in Januarie 2013. 2016 begin die skool met 90 leerders.
 • Doktor Horn is medeskrywer in die musiekopvoeding van ‘n publikasie genaamd: “Handbook for Grade R teaching”- wat die basis van ‘n leerder se ontwikkelingsjare aanspreek d.m.v musiekopvoeding.
 • Het vir aantal jare koorafrigting behartig en was ‘n lid van ‘n kamerorkes.
 • Doseer Kuns en Afrikaans aan BEd. Studente (3de en 4de jaar) AROS Onderwyskollege
 • Ontwikkel akademiese program vir Afrikaans as Huistaal Onderrig -AROS
 • Mentor: Onderwysstudente-Grondslagfase
 • Nasiener van UNISA Onderwysstudente praktiese werkboeke en vraestelle.
 • Eksterne Eksaminator vir Pretoria Universiteit en APA
 • Meer as 20 jaar Musiek onderrig-privaat en musieksentrum